Агенција за недвижности City Home посредува при купопродажба на недвижен имот

Агенцијата за недвижности City Home чија основна дејност е посредување при купопродажба и изнајмување на недвижен имот, располага со огромна  квалитетно селектирана понуда составена од:

-ексклузивни станови и куќи за продажба и изнајмување

-атрактивни локации за изградба на станбено-деловни,комерцијални објекти во Скопје, но и на цела територија на Македонија, како и понуда на градежни парцели за изградба на станбенбено-деловни и комерцијални објекти во Албанија и Грција

Агенцијата за недвижности  CITY HOME Ви стои на располагање во давање на прави совети при купопродажба, финансиски консалтинг, обезбедување на Имотен лист, Потврда од интабулациони книги за недвижноста, Склучување на преддоговори, Главни купопродажни договори, Договори за закуп, Договори за подарок, Договор за распределба на имот за време на живот, Договои за размена, Договори за доживотна издршка, Договори за соинвеститорство и.т.н. како и нивно спроведување во управа за оданочување, извршување на сите работи во областа на Геодезијата, како и вадење,запишување на промени,исправки на било какви документи-потврди од Агенција за катастар за недвижности на Р.Македонија 

Доколку имате потреба да продадете или купите недвижен имот-стан, куќа, деловен простор, градежни парцели за градба на станбени куќи, згради, идустрија тимот на City Home во секое време Ви стои на располагање

Со почит 

 

 CITY HOME

Агенција за недвижности

076/752-978,077/670-691

e-mail: cityhome@ymail.com

 Видете ги нашите имоти